Jen Miller Art  
|
|
|
|
|
|
|
|

 

: : : : S E L E C T E D : : : : W O R K S : : : :

jenmiller silkscreen
Untitled (Silkscreen / Mixed media on canvas)
jen miller silkscreen painting
Untitled (Mixed media on paper)
jen miller mixed media
Smack Dab In The Center (Mixed media on paper)
jen miller mixed media
Want To Stay That Way (Mixed media on paper)

::::

© 1992 - 2009 ALL IMAGES COPYRIGHT JEN MILLER / JENMILLERART.COM